SOS Friends Club

SOS Friends Club

Within this friendly space, our esteemed family of friends and committed givers stands at the very heart of our decision-making process. This is not merely a page; it is your platform to voice your insights, share your thoughts, and offer your invaluable feedback. Your words form a bridge of positive connection with your Family SOS Children's Villages Armenia, and play a pivotal role in supporting children who have faced the loss of parental care or are at risk of its absence. Together, we transform lives, leaving an indelible mark of hope and care.
 • Lara Sargsyan
  🤍
  Read More
 • Արմեն Կարապետյան
  😇
  Read More
 • Տաթևիկ Տերտերյան
  Ես շատ ուրախ եմ ՍՕՍ ընտանիքին միանալու համար և համոզված եմ, որ իմ փոքրիկ ներդրումով կարող եմ օգնել կյանքի դժվարին փուլում հայտնված երեխաներին։ Եկեք չխնայենք մեր ջանքերը։Գործի դնենք մեր սիրտն ու միտքը, որ այդ ամենը կառուցվի ամուր և կայուն հիմքերի վրա։Սակայն հանուն երեխաների և երեխաների համար գործադրվող բոլոր ջանքերը իզուր կլինեն, եթե նախ և առաջ չերաշխավորվի նրանց խաղաղ մանկությունը: Խաղաղությունը միայն կապույտ երկինքը չէ:Երեխաները պետք է լինեն յուրաքանչյուրիս ուշադրության կենտրոնում:
  Read More